Algemene voorwaarden

×

ADVALLEY B.V. TEVENS HANDELEND ONDER DE NAAM SUPERDEALUX

Laatste versie: mei 2019

Welkom bij Superdealux. Superdealux is een inwisselplatvorm waar u codes kunt inwisselen van uw Superdealux cadeaukaart of digitale tegoedbon. Deze algemene voorwaarden (de “Voorwaarden”) zijn van toepassing op de relatie tussen Advalley B.V. tevens handelend onder de naam Superdealux (“Superdealux”) en gebruikers (“Gebruikers”) van haar website www.superdealux.com (de “Website”), en alle andere diensten en producten aangeboden door Superdealux (de “Diensten”). Superdealux biedt haar Website en Diensten aan onder de voorwaarde dat de Gebruiker deze Voorwaarden accepteert.

1 DEFINITIES

1.1 Superdealux: Advalley B.V. tevens handelend onder de naam Superdealux is gevestigd te Amsterdam en kantoorhoudende aan de Westermarkt 2F, 1016 DK Amsterdam. Superdealux is ingeschreven bij de Kamer van Koophandel onder nummer 34355881. Superdealux wordt ook aangeduid als “wij” en "we".
1.2 Gebruiker: de natuurlijke persoon die gebruik maakt van de Website, Vouchers en andere Diensten van Superdealux. Gebruiker wordt ook aangeduid als “u”.
1.3 Voucher: (alle varianten van) cadeaukaarten, digitale tegoedcodes en andere vouchers, afkomstig van Superdealux.
1.4 Activering van de Voucher: invoering van de code van een Voucher en e-mailadres op de Website door Gebruiker.
1.5 Eigen Omgeving: de omgeving op de Website waar Gebruiker terecht komt na Activering van de Voucher. De Eigen Omgeving is gelinkt aan de specifieke Voucher van Gebruiker en kan op ieder moment opgeroepen worden door het nummer van de Voucher op de Website in te voeren.
1.6 Onderneming: partijen, verbonden aan Advalley B.V., die via eigen websites hun producten of diensten aan de Gebruiker beschikbaar stellen, na Activering van de Voucher. Deze onderneming kan Advalley B.V. zijn, handelend onder een andere handelsnaam. Deze diensten en producten zullen altijd via een andere website aangeboden worden en dus altijd onderhevig zijn aan andere algemene voorwaarden.

2 GEBRUIK VAN DE WEBSITE

2.1 Door de Website te gebruiken verklaart u dat u 18 jaar of ouder bent.
2.2 De Eigen Omgeving wordt kosteloos aan Gebruiker ter beschikking gesteld na Activering van de Voucher.
2.3 Om via andere websites te kunnen boeken, dient u uw Voucher te Activeren. U komt dan terecht in de Eigen Omgeving, waarbinnen diverse websites worden getoond die met uw Voucher geboekt kunnen worden.
2.4 U stemt ermee in om volledige, actuele en juiste informatie over uzelf aan ons te geven in verband met al het gebruik van de Website en Voucher. Gebruiker zal zijn contactgegevens, zoals zijn e-mailadres, actueel houden en wijzigingen daarvan aan Superdealux doorgeven. Zo kunnen wij contact met u opnemen wanneer u vragen over de Voucher heeft.
2.5 U stemt er ook mee in om geen informatie, data of inhoud aan ons of (door) de Website te verschaffen die onjuist, inaccuraat of incompleet is, of die wet- of regelgeving schendt. Daarnaast, gaat u ermee akkoord dat u:
2.5.1 Geen niet-publieke en/of beveiligde gedeelten van de Website zal betreden;
2.5.2 Geen virussen, worms, junkmail, spam, kettingbrieven, of ongevraagde aanbiedingen of advertenties van enige soort en voor enig doel zal versturen; en
2.5.3 De Website (of enig ander gerelateerd systeem of netwerk) niet zal onderzoeken, scannen of testen, of enige inbreuk zal maken op een beveiliging of authenticatie daarvan.
2.6 We kunnen uw Activering van de Voucher of andere toegang tot de Website geheel of gedeeltelijk ontzeggen of stopzetten, als u deze Voorwaarden schendt of op andere wijze een (juridisch) risico voor ons creëert. We zullen u hierover (indien mogelijk) via e-mail informeren. In dergelijke gevallen blijven deze Voorwaarden van kracht voor zover die naar hun aard en strekking ook na beëindiging van toepassing blijven.

3 VOUCHERS VAN SUPERDEALUX EN AANBOD VAN ONDERNEMINGEN

3.1 Vouchers worden ter beschikking gesteld door Superdealux.
3.2 Gebruiker wordt na Activering van zijn Voucher doorverwezen naar een andere website, waar hij in kan gaan op een aanbod van producten of diensten van een Onderneming. Activering van de Voucher geeft dus slechts een mogelijkheid om op een aanbod van een Onderneming in te gaan. U bent verantwoordelijk voor het Activeren van uw Voucher en het eventueel ingaan op een aanbod van een Onderneming.
3.3 Superdealux stelt slechts de Vouchers beschikbaar. Het aanbod van diensten en producten in verband met Activering van de Voucher is altijd via een andere website en derhalve altijd onderhevig aan andere algemene voorwaarden. Superdealux heeft geen invloed op de inhoud daarvan. Ondernemingen bepalen wanneer welke aanbiedingen en arrangementen aan de Voucher van Gebruiker zijn gekoppeld. Wanneer de Onderneming Advalley B.V. is, treedt zij derhalve op onder een andere handelsnaam en onder andere door haar gehanteerde algemene voorwaarden. Houd er dus rekening mee dat de Onderneming (of zijn partners) en niet Superdealux:
3.3.1 de verkoper, leverancier en beschikbaar stellende partij van (het aanbod van) de diensten en producten is;
3.3.2 de partij is die een overeenkomst met u aangaat nadat de Voucher Geactiveerd is; en
3.3.3 uitsluitend verantwoordelijk en aansprakelijk is voor (het beschikbaar stellen van) het aanbod en de overeenkomst die daaruit voortvloeit.
3.4 De terbeschikkingstelling van Vouchers is altijd onderhevig aan een beperkte geldigheidsduur en geschiedt onder op de terbeschikkingstelling betrekking hebbende voorwaarden (“Specifieke Voorwaarden”), naast deze Voorwaarden. De geldigheidsduur en Specifieke Voorwaarden worden nadrukkelijk op de Voucher vermeld. Voorbeelden van Specifieke Voorwaarden kunnen zijn:

  • De Voucher kan slechts één keer worden ingewisseld.
  • De Voucher kan alleen via www.superdealux.com worden ingewisseld.
  • De Voucher is slechts voor één persoon geldig.
  • U bent verantwoordelijk voor (Activering van) uw Voucher.

Elke poging om een Voucher in strijd met deze Voorwaarden en Specifieke Voorwaarden te Activeren kan – geheel naar eigen inzicht van Superdealux – leiden tot ongeldigheid van de Voucher.
3.5 Kennelijke vergissingen of kennelijke fouten in de terbeschikkingstelling van Vouchers binden Superdealux of de Ondernemingen niet.
3.6 De Website omvat niets anders dan de mogelijkheid tot Activering van een Voucher. Een ander aanbod van Superdealux is niet-bindend tenzij schriftelijk anders wordt overeengekomen.

4 ONZE NIEUWSBRIEF

4.1 Bij Activering van de Voucher, of op een later moment, kunt u toestemming geven voor het ontvangen van de nieuwsbrief van de Onderneming die gekoppeld is aan uw voucher. 4.2 Gebruikers hebben het recht om hun inschrijving voor de nieuwsbrief op elk moment te annuleren. Klik op de relevante link zoals die in elke nieuwsbrief ter beschikking wordt gesteld om u uit te schrijven.

5 PRIVACY

Wij vinden uw privacy belangrijk. Wanneer u gebruik maakt van onze Website en Diensten, zullen we bepaalde persoonsgegevens verzamelen. In onze Privacy Policy kunt u lezen welke persoonsgegevens we verzamelen en voor welke doeleinden.

6 INTELLECTUELE EIGENDOMSRECHTEN

6.1 Naast (hyper)links naar Websites van derde partijen, is Superdealux de exclusieve eigenaar van alle intellectuele eigendomsrechten op en met betrekking tot de Website en Vouchers, zoals – maar niet beperkt tot – patenten, patentaanvragen, handelsmerken, handelsmerkaanvragen, dienstmerken, handelsnamen, auteursrechten, handelsgeheimen, licenties, domeinnamen, know how, eigendomsrechten en processen (“Intellectuele Eigendomsrechten”). Superdealux is ook de exclusieve eigenaar van alle Intellectuele Eigendomsrechten op en met betrekking tot andere Diensten van en informatie die wordt aangeboden door Superdealux.
6.2 Naast (hyper)links naar Website van derde partijen, geeft Superdealux Gebruikers een niet-overdraagbare, niet-exclusieve, niet-sublicentierbare, royalty-vrije en herroepbare licentie voor persoonlijk en niet-commercieel gebruik van de Website en Vouchers. Het is voor u niet toegestaan om zich voor enig ander doel toegang tot (de inhoud van) de Website te verschaffen of de Vouchers te gebruiken, zoals het verkopen, distribueren of sublicentiëren van (de inhoud van) de Website of Vouchers. De Website en Voucher zijn dus alleen bedoeld voor persoonlijk, niet-commercieel gebruik. U mag de Voucher wel aan iemand cadeau geven voor niet-commercieel privégebruik.

7 BESCHIKBAARHEID EN INHOUD VAN DE WEBSITE & AFWIJZING VAN GARANTIES

7.1 De Website is beschikbaar voor de volgende webbrowsers: Google Chrome, Firefox, Safari, en Internet Explorer. Houd er rekening mee dat bij gebruik via mobiele apparaten, de normale tarieven van uw telecomaanbieder (zoals datakosten) gewoon van toepassing zijn.
7.2 Superdealux zal zich inspannen om de (inhoud van de) Website te allen tijde en vrij van fouten beschikbaar te maken, en om deze regelmatig te actualiseren. Echter, Gebruiker erkent dat de Website ter beschikking gesteld worden over het internet, mobiele netwerken en in samenwerking met Ondernemingen, en dus dat de kwaliteit en beschikbaarheid van de Website beïnvloed kunnen worden door factoren die buiten de invloedssfeer van Superdealux liggen.
7.3 Superdealux is niet verantwoordelijk voor enige ondersteuning of onderhoud met betrekking tot de Website. Echter, Superdealux kan de Website en hun functionaliteiten van tijd tot tijd – naar eigen goeddunken – updaten, veranderen of aanpassen om uw Gebruikerservaring te verbeteren. Dit kan resulteren in uitvaltijd (downtime) waarvoor Superdealux niet verantwoordelijk is.
7.4 Hoewel wij proberen om de Website continue online, foutvrij en veilig aan te bieden, kunnen we dat niet garanderen. De Website gebruikt u op eigen risico. Superdealux accepteert geen enkele verantwoordelijkheid voor onbeschikbaarheid van, onveiligheid of fouten met betrekking tot de (inhoud van de) Website, zoals moeilijkheden om toegang te krijgen tot (de inhoud van) de Website, een verkeerde doorverwijzing naar aanbiedingen van Ondernemingen, of een falen van een communicatiesysteem die erin kan resulteren dat de Website niet beschikbaar is. We kunnen dan ook niet garanderen dat de Website altijd zal werken zonder storingen, vertragingen of onregelmatigheden.
7.5 Voor zover de wet dit toelaat, wijst Superdealux hierbij alle (impliciete en expliciete) garanties met betrekking tot de (inhoud van de) Website af. De Website en inhoud daarvan worden geleverd in de staat waarin ze op dat moment verkeren en beschikbaar worden gesteld ("as is" en "as available") zonder enige vorm van garantie.

8 AANSPRAKELIJKHEID

8.1 Niets in deze Voorwaarden zal aansprakelijkheid van Superdealux uitsluiten of beperken, wanneer deze niet uitgesloten of beperkt kan worden onder toepasselijk recht, zoals bij opzet of grove schuld van Superdealux.
8.2 Superdealux is niet aansprakelijk voor enige (directe, indirecte of gevolg-)schade van Gebruiker als gevolg van het gebruik van de Vouchers, de (inhoud van de) Website of (andere) Diensten. Superdealux is bijvoorbeeld niet aansprakelijk voor:
8.2.1 Het juist functioneren van (hyper)links op de Website;
8..2.2 Enige beslissing of aankoop door Gebruiker gebaseerd op informatie op de Website of een andere website waarnaar Gebruiker door de Website doorverwezen is;
8.2.3 De volledigheid, rechtmatigheid, kwaliteit, veiligheid, bruikbaarheid of enig ander aspect van (het aanbod van) de producten en diensten die worden geleverd of uitgevoerd door Ondernemingen. Superdealux is dus bijvoorbeeld niet aansprakelijk voor de uitvoering van een tussen Gebruiker en Onderneming gesloten overeenkomst en eventuele tekortkomingen in de nakoming daarvan;
8.2.4 Het handelen of nalaten van Gebruikers;
8.2.5 Eventuele namaak-Vouchers die in de omloop zijn;
8.2.6 Interacties van Gebruikers met Ondernemingen;
8.2.7 Een schending van een verplichting onder deze Voorwaarden door Superdealux, indien zij wordt veroorzaakt door gebeurtenissen waarover Superdealux redelijkerwijs geen controle heeft;
8.2.8 Enige schade of verandering aan de apparatuur van Gebruiker door het gebruik van de Website of Voucher, zoals (maar niet beperkt tot) computerapparatuur of mobiele telefoons.
8.3 Als wij om wat voor reden dan ook toch aansprakelijk zijn, dan is onze aansprakelijkheid beperkt tot maximaal 200% van de koopprijs van de betreffende Voucher of Boeking, afhankelijk van welk bedrag lager is.

9 VRIJWARING

9.1 Voor zover de wet dit toelaat, zullen Gebruikers Superdealux vrijwaren voor en schadeloosstellen inzake alle aansprakelijkheden, schade, verliezen en kosten (inclusief schikkingskosten en redelijke advocaatkosten) die voortkomen uit vorderingen van derde partijen die zien op:
9.1.1 enige schade die het gevolg is van het gedrag van Gebruiker met betrekking tot het gebruik van de Website en/of Vouchers en andere Diensten; en
9.1.2 een schending door Gebruiker van deze Voorwaarden, een overeenkomst met een Onderneming of Superdealux, of enige toepasselijke wet- of regelgeving.

10 OVERIG

10.1 Superdealux kan deze Voorwaarden of delen daarvan altijd wijzigen. Wij stellen u op de hoogte als we (significante) wijzigingen in deze Voorwaarden doorvoeren, bijvoorbeeld via e-mail of via onze Website. We zullen het bericht van wijziging samen met de gewijzigde Voorwaarden aankondigen. U kunt in dat geval weer van onze Website en andere Diensten gebruik maken, als u instemt met de gewijzigde Voorwaarden.
10.2 Als wij (onderdelen van) deze Voorwaarden niet afdwingen, kan dit niet worden beschouwd als toestemming of afstand van het recht om dit op een later tijdstip of tegenover een andere Gebruiker wel af te dwingen.
10.3 Als enige bepaling van deze Voorwaarden onrechtmatig, nietig, vernietigbaar of anderszins niet afdwingbaar wordt geacht, doet dit geen afbreuk aan de geldigheid en afdwingbaarheid van de overige bepalingen van deze Voorwaarden. Het onrechtmatige, nietige, vernietigbare of anderszins niet afdwingbare deel wordt (geacht te zijn) vervangen door een geldige en afdwingbare bepaling die het doel en de strekking van de vervangen bepaling zo dicht mogelijk benadert.
10.4 Gebruiker kan zijn rechten en verplichtingen onder deze Voorwaarden en eventuele overeenkomsten tussen Superdealux en Gebruiker niet overdragen aan derde partijen.
10.5 Al onze rechten en verplichtingen onder deze Voorwaarden en eventuele overeenkomsten tussen Superdealux en Gebruiker, kunnen we vrij toewijzen in het geval van een fusie, overname of verkoop van activa, krachtens de wet of anderszins.

11 TOEPASSELIJK RECHT EN BEVOEGDE RECHTER

11.1 Deze Voorwaarden en eventuele overeenkomsten tussen Superdealux en Gebruiker worden uitsluitend beheerst door Nederlands recht
11.2 Tenzij in strijd met dwingend recht, zullen geschillen of vorderingen voortvloeiende uit of in verband met deze Voorwaarden en eventuele overeenkomsten tussen Superdealux en Gebruiker uitsluitend worden voorgelegd aan de bevoegde rechter te Amsterdam.

12 KLACHTEN, OPMERKINGEN EN SUGGESTIES

12.1 Superdealux streeft ernaar om u een optimale service te geven. Laat het ons weten als u een klacht, opmerking of suggestie heeft. U kunt contact met ons opnemen via [email protected]

ADVALLEY B.V. tevens handelend onder de naam SUPERDEALUX

Apollolaan 171

1077 AS Amsterdam

Nederland

E: [email protected]
Kamer van Koophandel: 34355881
BTW nummer: NL854091956B01  

 

Download