Algemene voorwaarden

×

ALGEMENE VOORWAARDEN van ADVALLEY B.V. tevens h.o.d.n. Superdealux (k.v.k. 343558810)
DEZE ALGEMENE VOORWAARDEN ("Voorwaarden") zijn van toepassing op superdealux.com ("de Website"). U wordt verzocht deze voorwaarden te lezen en uzelf ervan te verzekeren dat u ze heeft begrepen.

 1. Definities
  1.1 Superdealux: De besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid Advalley B.V. (tevens handelend onder de naam Superdealux).
  1.2 Gebruiker: iedere persoon die de Website bezoekt of gebruikt.
  1.3 De Website: www.superdealux.com.
  1.4 Partners van Superdealux: Diverse on-en-offline partijen die via Superdealux een aanbieding beschikbaar stellen voor hun producten of diensten.
  1.5 Aanbod van Partners: De aanbiedingen die de Partners van Superdealux op hun eigen websites aanbieden, waarvan de Gebruiker na invoering van zijn persoonlijke code op superdealux.com gebruik kan maken.

 2. Superdealux.com
  2.1 De Website is eigendom van en wordt beheerd door Advalley B.V.
  2.2 Met Superdealux kan contact worden opgenomen door te schrijven naar Advalley B.V. op het adres Westermarkt 2F, 1016 DK te Amsterdam, of door een e-mail te sturen naar [email protected].

 3. Gebruik van de Website
  3.1 Door de Website te bezoeken en te gebruiken garandeert u dat u 18 jaar of ouder bent en dat u het recht, de bevoegdheid en de capaciteit heeft om in te stemmen met deze Voorwaarden en daaraan gebonden te zijn en dat u ermee instemt onmiddellijk aan deze Voorwaarden gehouden te zijn.
  3.2 Indien Superdealux van mening is, te harer uitsluitende keuze, dat u onrechtmatig of onbevoegd gebruikt maakt van de Website en/of dat uw gebruik van de Website in strijd is met deze Voorwaarden, dan behoudt Superdealux zich het recht voor om iedere actie te nemen die zij noodzakelijk acht, met inbegrip van het zonder kennisgeving beëindigen van uw gebruik van de Website en – in geval van onrechtmatig gebruik – het instellen van een gerechtelijke procedure.
  3.3 Superdealux kan de Website op enig moment en om welke reden dan ook inactiveren, waaronder begrepen – zonder beperkt te zijn tot – ten behoeve van reparaties, gepland onderhoud of upgrades, en zal niet aansprakelijk zijn voor enige dergelijke onderbreking.
  3.4 Superdealux behoudt zich het recht voor om enige verandering aan te brengen in de Website of om zonder kennisgeving aan de Gebruikers enig aspect of element van de Website te staken.
  3.5 U dient de Website niet te misbruiken door bewust virussen, Trojaanse paarden, internetwormen, logic bommen of ander materiaal dat kwaadaardig of technologisch schadelijk is te introduceren. Het is niet toegestaan om onbevoegd toegang te verkrijgen tot de Website, de server waarop de Website staat of tot enige server, computer of database die met de Website verbonden is. U dient geen handmatige of geautomatiseerde software, apparaten, scripts, robots of andere middelen of processen te gebruiken om toegang te verkrijgen tot, of voor toepassing van scraping, scrawling of spiders op enige pagina’s in de Website.

 4. Gebruikersregistratie
  4.1 Om gebruik te kunnen maken van de Website met uw persoonlijke code dient u deze Voorwaarden te accepteren en uw e-mailadres en persoonlijke gegevens te registreren.
  4.2 U verklaart geen valse gegevens te zullen verstrekken, met inbegrip van valse namen, adressen en/of contact- of betalingsgegevens.
  4.3 Door deze Voorwaarden te accepteren geeft u Superdealux en haar Partners toestemming om u aanbiedingen per mail te versturen en om uw e-mailadres en/of alle gegevens met betrekking tot uw inschrijving door te geven aan haar partners voor commerciële prospectiedoeleinden.
  4.4 U kunt zich uitschrijven voor het ontvangen van deze aanbiedingen door de “Uitschrijven” link aan te klikken die u in elk van onze nieuwsbrieven vindt.

 5. Het aanbod en de overeenkomst
  5.1 Indien een aanbod een beperkte geldigheidsduur heeft of onder voorwaarden
  geschiedt, wordt dit nadrukkelijk in het aanbod vermeld.
  5.2 Het aanbod bevat een volledige en nauwkeurige omschrijving van de aangeboden
  producten en/of diensten. De beschrijving is voldoende gedetailleerd om een goede
  beoordeling van het aanbod door de koper mogelijk te maken. Kennelijke vergissingen of
  kennelijke fouten in het aanbod binden Superdealux niet.
  5.3 Aanvaarding van het aanbod komt tot stand op het moment dat de persoonlijke code is ingevoerd op Superdealux.com. Na de registratie van de persoonlijke gegevens en het accepteren van deze Voorwaarden komt er door de aanvaarding van het aanbod een overeenkomst tot stand.

 6. Verantwoordelijkheid voor het Aanbod van Partners
  6.1 U dient er rekening mee te houden dat Superdealux:
  6.1.1 De beschikbaar stellende partij van het Aanbod van haar Partners is en dus niet verantwoordelijk is voor de inhoud van het Aanbod van haar Partners.

 7. Normen van dienstverlening en aansprakelijkheid
  7.1 Superdealux verklaart dat:
  7.1.1 zij redelijkerwijs van haar te verwachten zorgvuldigheid en competentie in acht zal nemen bij de uitvoering van haar verplichtingen op grond van deze Voorwaarden;
  7.1.2 de Superdealux cadeaukaarten een bevredigende kwaliteit hebben en geschikt zijn voor het beoogde doel, en
  7.1.3 zij bij de uitvoering van haar werkzaamheden niet zal handelen in strijd met de eisen van professionele zorgvuldigheid.
  7.2 Superdealux is altijd aansprakelijk voor: (a) dood en letselschade veroorzaakt door nalatigheid/grove schuld van Superdealux; (b) door haar gepleegd bedrog of bedrieglijke, door haar gemaakte voorstelling van zaken; of (c) elke aansprakelijkheid die op grond van toepasselijk recht niet kan worden uitgesloten of beperkt.
  7.3 Anders dan hierboven aangegeven in paragraaf 7.2, is Superdealux niet aansprakelijk voor enige andere verliezen of schade die u zou kunnen lijden, met inbegrip van indirecte of gevolgschade.
  7.4 Superdealux kan geen garantie geven voor de volledigheid, geschiktheid voor het beoogde doel, of rechtmatigheid van het Aanbod van haar Partners. Superdealux is niet aansprakelijk voor de kwaliteit, veiligheid, bruikbaarheid of enig ander aspect van het Aanbod van haar Partners.
  7.5 Superdealux is niet aansprakelijk voor een schending van een verplichting op grond van deze Voorwaarden indien zij wordt gehinderd of belemmerd in de nakoming van haar verplichtingen door een oorzaak waarover zij redelijkerwijs geen controle heeft.
  7.6 Met uitzondering van de aansprakelijkheid voortvloeiende uit paragraaf 7.2, die onbeperkt is, zal het totaal van Superdealux zijn aansprakelijkheid jegens u onder geen enkele omstandigheden de hoogte van 200% van de koopprijs van de Superdealux cadeaukaart overschrijden.
  7.7 Het materiaal op de Website wordt aangeboden “zoals het is”, zonder enige voorwaarden, garanties of andere voorwaarden van enige aard. We garanderen niet dat de Website, of enige content daarop, vrij zal zijn van fouten of omissies of dat de Website, of enige content daarop, altijd beschikbaar en ononderbroken toegankelijk zal zijn. Toegang tot de Website is toegestaan op een tijdelijke basis. Wij kunnen de gehele of enig deel van de Website schorsen, intrekken, discontinueren of wijzigen, zonder verdere kennisgeving. Wij zullen niet aansprakelijk zijn ten opzichte van u indien de Website om welke reden dan ook op enig tijdstip en voor enige tijdsduur niet beschikbaar is.
  7.8 U bent uitsluitend verantwoordelijk voor uw interacties met Superdealux haar Partners. Behoudens het bepaalde in artikel 7.2 vrijwaart u Superdealux bij deze van enige en alle vorderingen of aansprakelijkheid met betrekking tot enig product of enige dienst van een Partner van Superdealux, enige actie of gebrek aan actie van een Partner van Superdealux, met inbegrip van het nalaten van een Partner van Superdealux om aan de toepasselijke wetgeving te voldoen.
  7.9 Superdealux zal niet aansprakelijk zijn voor enig verlies of enige schade veroorzaakt door een virus, een verspreide Denial of Service (DoS) aanval, of ander technologisch schadelijk materiaal dat uw computeruitrusting, computerprogramma’s, data of ander eigenaarsmateriaal kan infecteren als gevolg van uw gebruik van de Website of van het downloaden door u van enige content daarvan, of van enige e-mail die Superdealux of haar Partners aan u gezonden heeft.
  7.10 In bepaalde landen zijn enkele of alle uitsluitingen en/of beperkingen zoals vastgelegd in deze afdeling volgens het toepasselijk recht niet toegestaan. Als dit recht op u van toepassing is, zijn enkele of alle van de hierboven genoemde uitsluitingen en/of beperkingen mogelijk niet op u van toepassing en heeft u wellicht aanvullende rechten.

 8. Herroepingsrecht
  8.1 Bij de aankoop van de Superdealux (digitale) cadeaukaart / voucher heeft de koper geen mogelijkheid de overeenkomst zonder opgave van redenen te ontbinden.

 9. Looptijd en beëindiging
  9.1 Deze Voorwaarden zullen volledig van kracht en van toepassing blijven gedurende de periode dat u een Gebruiker van de Website bent.
  9.2 Superdealux kan op ieder moment en om welke reden dan ook deze Voorwaarden met u beëindigen en u de toegang tot de Website ontzeggen.
  9.3 In geval van beëindiging van deze Voorwaarden om welke reden dan ook, wordt u verzocht niet langer de Website te gebruiken.
  9.4 Hoofdstukken 3 en 10 overleven de beëindiging, om welke reden dan ook, van deze Voorwaarden en zullen van kracht en afdwingbaar blijven jegens u.

 10. Intellectueel Eigendom Superdealux
  10.1 Superdealux heeft de eigendom en een licentie tot gebruik van alle rechten, titels en belangen in en tot de Website, waaronder – zonder beperking – alle auteursrechten en enige andere rechten van intellectuele eigendom daarin. Een gedeelte van de content wordt geheel of ten dele geproduceerd onder licentie van en is geheel of ten dele gebaseerd op auteursrechtelijk beschermd materiaal van de vermelde rechthebbende. Deze Voorwaarden zullen niet worden geïnterpreteerd als dragen zij de titel of eigendom van de Website of enige gegevens daarin over aan enige Gebruiker. Superdealux behoudt zich alle rechten in en tot de Website voor die niet uitdrukkelijk aan Gebruikers zijn verleend.
  10.2 Het is u uitdrukkelijk verboden om:
  10.2.1 enig deel van de Website te reproduceren, te kopiëren, te corrigeren, door te zenden, te uploaden of te incorporeren in enige andere materialen; en
  10.2.2 enige geregistreerde en niet-geregistreerde merken/logos die het eigendom zijn van Superdealux te verwijderen, aan te passen, te veranderen of te gebruiken, en om iets te doen dat kan worden beschouwd als oneerlijk voordeel halen uit de reputatie en goodwill van Superdealux of dat kan worden beschouwd als een inbreuk op enig intellectueel eigendomsrecht dat eigendom is van en/of in licentie gegeven is aan Superdealux, zonder eerst de schriftelijke toestemming van Superdealux te verkrijgen.

 11. Algemeen
  11.1 U kunt deze Voorwaarden, die de volledige overeenkomst vormen tussen u en Superdealux en die enige andere communicaties of advertenties met betrekking tot de Website vervangen, afdrukken en er een kopie van behouden.
  11.2 Deze Voorwaarden kunnen slechts worden gewijzigd met voorafgaande schriftelijke goedkeuring van Superdealux. Superdealux kan deze voorwaarden op ieder moment, met onmiddellijke ingang en zonder kennisgeving wijzigen of aanpassen. U wordt verzocht deze pagina van tijd tot tijd te controleren om kennis te nemen van enige wijzigingen, aangezien u - door de Website na een dergelijke wijziging te blijven gebruiken – geacht wordt enige wijziging van deze Voorwaarden te hebben aanvaard.
  11.3 Deze Voorwaarden en de uitvoering daarvan zullen worden geregeerd door en uitgelegd overeenkomstig Nederlands recht en de partijen onderwerpen zich bij deze aan de uitsluitende jurisdictie van de rechtbank te Amsterdam, Nederland.
  11.4 U zult alle buitenlandse en lokale wetten en regelgeving naleven die van toepassing zijn op uw gebruik van de Website in welk land dan ook waar u fysiek aanwezig bent, met inbegrip van – zonder beperkt te zijn tot – consumentenrecht, exportcontrole wet- en regelgeving.
  11.5 U stemt ermee in dat vanwege de unieke aard van de Website en van de eigenaarsrechten van Superdealux hierin, een aantoonbare schending van deze Voorwaarden door u onherstelbare schade aan Superdealux zou toebrengen en een geldelijke schadevergoeding daarvoor een inadequate schadeloosstelling zou vormen. Om die reden stemt u ermee in dat Superdealux gerechtigd zal zijn tot voorlopige en permanente voorzieningen, zoals vastgesteld door enig gerecht dat jurisdictie heeft om de bepalingen van deze Voorwaarden ten uitvoer te leggen.
  11.6 Indien enige bepaling van deze Voorwaarden geacht wordt ongeldig, onwettig of onuitvoerbaar te zijn, dan blijven de overige bepalingen van deze Voorwaarden van kracht en uitvoerbaar voor zover toegestaan krachtens de toepasselijke wetgeving. In een dergelijk geval stemmen partijen ermee in om hun best te doen om de ongeldige of onuitvoerbare bepaling te vervangen door een bepaling die, voor zover toegestaan krachtens de toepasselijke wetgeving, het doel bereikt dat werd beoogd met de ongeldige of onuitvoerbare bepaling.
  11.7 Enig nalaten van een partij bij deze Voorwaarden om op enig tijdstip enige voorwaarde of bepaling krachtens deze voorwaarden ten uitvoer te leggen, zal niet worden beschouwd als een afstandsverklaring van het aansluitende recht van die partij om iedere voorwaarde en bepaling van deze Voorwaarden ten uitvoer te leggen.

  11.8 Geen van partijen zal verantwoordelijk zijn voor vertragingen die het resultaat zijn van omstandigheden die buiten de redelijke macht van een dergelijke partij liggen, op voorwaarde dat de niet-nakomende partij redelijke pogingen doet om zulke oorzaken van niet-nakoming te vermijden of uit de weg te ruimen en de nakoming van deze Voorwaarden met redelijke snelheid voortzet zodra dergelijke oorzaken uit de weg zijn geruimd.
  11.9 Niets in deze Voorwaarden zal enige derde partij, direct of indirect, enig uitvoerbaar voordeel of enig recht van actie tegen Superdealux geven en een dergelijke derde partij zal niet gerechtigd zijn om enige voorwaarde van deze Voorwaarden jegens Superdealux ten uitvoer te leggen.

 12. Bescherming van persoonsgegevens
  12.1 Superdealux is toegewijd aan de bescherming van (i) de privacy van Gebruikers; en (ii) de vertrouwelijkheid van de informatie die haar door Gebruikers van de Website wordt verstrekt.
  12.2 Superdealux behoudt zich het recht voor om informatie met betrekking tot het gebruik van de Website te verzamelen. Door deze Voorwaarden te accepteren geeft u Superdealux en haar Partners toestemming om u aanbiedingen per mail te versturen en om uw e-mailadres en/of alle gegevens met betrekking tot uw inschrijving door te geven aan haar partners voor commerciële prospectiedoeleinden. Superdealux verplicht zich tot het vermelden van een link voor het opzeggen van het abonnement in alle berichten van partners zodat u op elke moment de ontvangst van deze aanbiedingen eenvoudig kunt stopzetten.

Download